ساعت پکن
پکن
ساعت دبی
دبی
ساعت استانبول
استانبول
ساعت مسکو
مسکو
ساعت هامبورگ
هامبورگ

ساعت پکن
پکن
ساعت دبی
دبی
ساعت استانبول
استانبول
ساعت مسکو
مسکو
ساعت هامبورگ
هامبورگ

آرشیو نرخ ها

آرشیو نرخ های صرافی

آرشیو دلار

آیکن نماد عنوان خرید فروش تاریخ
دلار USD دلار 45,940 46,940 02/04/2018
دلار USD دلار 45,920 46,920 02/04/2018
دلار USD دلار 45,890 46,890 02/04/2018
دلار USD دلار 45,840 46,840 02/04/2018
دلار USD دلار 45,940 46,940 02/04/2018
دلار USD دلار 45,890 46,890 02/04/2018
دلار USD دلار 45,800 46,800 02/04/2018
دلار USD دلار 45,720 46,720 02/04/2018
دلار USD دلار 45,700 46,700 02/04/2018
دلار USD دلار 45,240 46,240 02/04/2018
دلار USD دلار 45,190 46,190 02/04/2018
دلار USD دلار 45,140 46,140 02/04/2018
دلار USD دلار 45,120 46,120 02/04/2018
دلار USD دلار 45,090 46,090 02/04/2018
دلار USD دلار 45,060 46,060 02/04/2018
دلار USD دلار 44,990 45,990 02/04/2018
دلار USD دلار 45,690 46,690 02/04/2018
دلار USD دلار 45,640 46,640 02/04/2018
دلار USD دلار 45,540 46,540 02/04/2018
دلار USD دلار 45,440 46,440 02/04/2018
دلار USD دلار 45,430 46,430 02/04/2018
دلار USD دلار 45,380 46,380 02/04/2018
دلار USD دلار 45,230 46,230 02/04/2018
دلار USD دلار 44,420 45,420 02/04/2018
دلار USD دلار 44,370 45,370 02/04/2018
دلار USD دلار 44,940 45,940 02/04/2018
دلار USD دلار 45,990 46,990 02/04/2018
دلار USD دلار 46,740 47,740 02/04/2018
دلار USD دلار 46,930 47,930 02/04/2018
دلار USD دلار 46,890 47,890 02/04/2018
دلار USD دلار 46,840 47,840 02/04/2018
دلار USD دلار 46,790 47,790 02/04/2018
دلار USD دلار 47,830 48,830 02/04/2018
دلار USD دلار 47,830 48,830 02/04/2018
دلار USD دلار 47,790 48,790 02/04/2018
دلار USD دلار 47,800 48,800 02/04/2018
دلار USD دلار 47,730 48,730 02/04/2018
دلار USD دلار 47,700 48,700 02/04/2018
دلار USD دلار 47,640 48,640 02/04/2018
دلار USD دلار 47,630 48,630 02/04/2018
دلار USD دلار 47,400 48,400 02/04/2018
دلار USD دلار 47,400 48,400 02/04/2018
دلار USD دلار 47,340 48,340 02/04/2018
دلار USD دلار 47,290 48,290 02/04/2018
دلار USD دلار 47,240 48,240 02/04/2018
دلار USD دلار 47,190 48,190 02/04/2018
دلار USD دلار 47,140 48,140 02/04/2018
دلار USD دلار 47,080 48,080 02/04/2018
دلار USD دلار 47,030 48,030 02/04/2018
دلار USD دلار 46,970 47,970 02/04/2018
دلار USD دلار 46,900 47,900 02/04/2018
دلار USD دلار 46,790 47,790 02/04/2018
دلار USD دلار 46,690 47,690 02/04/2018
دلار USD دلار 46,290 47,290 02/04/2018
دلار USD دلار 46,260 47,260 02/04/2018
دلار USD دلار 46,240 47,240 02/04/2018
دلار USD دلار 46,200 47,200 02/04/2018
دلار USD دلار 46,190 47,190 02/04/2018
دلار USD دلار 46,170 47,170 02/04/2018
دلار USD دلار 46,120 47,120 02/04/2018
دلار USD دلار 46,080 47,080 02/04/2018
دلار USD دلار 46,060 47,060 02/04/2018
دلار USD دلار 46,020 47,020 02/04/2018
دلار USD دلار 45,990 46,990 02/04/2018
دلار USD دلار 45,940 46,940 02/04/2018
دلار USD دلار 45,920 46,920 02/04/2018
دلار USD دلار 45,880 46,880 02/04/2018
دلار USD دلار 45,840 46,840 02/04/2018
دلار USD دلار 45,780 46,780 02/04/2018
دلار USD دلار 45,730 46,730 02/04/2018
دلار USD دلار 45,640 46,640 02/04/2018
دلار USD دلار 45,590 46,590 02/04/2018
دلار USD دلار 45,530 46,530 02/04/2018
دلار USD دلار 45,430 46,430 02/04/2018
دلار USD دلار 45,390 46,390 02/04/2018
دلار USD دلار 45,340 46,340 02/04/2018
دلار USD دلار 45,280 46,280 02/04/2018
دلار USD دلار 45,230 46,230 02/04/2018
دلار USD دلار 45,190 46,190 02/04/2018
دلار USD دلار 45,160 46,160 02/04/2018
دلار USD دلار 45,110 46,110 02/04/2018
دلار USD دلار 45,030 46,030 02/04/2018
دلار USD دلار 44,960 45,960 02/04/2018
دلار USD دلار 44,890 45,890 02/04/2018
دلار USD دلار 44,830 45,830 02/04/2018
دلار USD دلار 44,730 45,730 02/04/2018
دلار USD دلار 44,690 45,690 02/04/2018
دلار USD دلار 44,640 45,640 02/04/2018
دلار USD دلار 44,580 45,580 02/04/2018
دلار USD دلار 44,540 45,540 02/04/2018
دلار USD دلار 44,490 45,490 02/04/2018
دلار USD دلار 44,450 45,450 02/04/2018
دلار USD دلار 44,420 45,420 02/04/2018
دلار USD دلار 44,390 45,390 02/04/2018
دلار USD دلار 44,330 45,330 02/04/2018
دلار USD دلار 44,290 45,290 02/04/2018
دلار USD دلار 44,260 45,260 02/04/2018
دلار USD دلار 44,220 45,220 02/04/2018
دلار USD دلار 44,180 45,180 02/04/2018
دلار USD دلار 44,140 45,140 02/04/2018
دلار USD دلار 44,090 45,090 02/04/2018
دلار USD دلار 44,030 45,030 02/04/2018
دلار USD دلار 43,990 44,990 02/04/2018
دلار USD دلار 43,940 44,940 02/04/2018
دلار USD دلار 43,890 44,890 02/04/2018
دلار USD دلار 43,860 44,860 02/04/2018
دلار USD دلار 43,840 44,840 02/04/2018
دلار USD دلار 43,790 44,790 02/04/2018
دلار USD دلار 43,750 44,750 02/04/2018
دلار USD دلار 43,740 44,740 02/04/2018
دلار USD دلار 43,730 44,730 02/04/2018
دلار USD دلار 43,720 44,720 02/04/2018
دلار USD دلار 43,710 44,710 02/04/2018
دلار USD دلار 43,690 44,690 02/04/2018
دلار USD دلار 43,660 44,660 02/04/2018
دلار USD دلار 43,640 44,640 02/04/2018
دلار USD دلار 43,620 44,620 02/04/2018
دلار USD دلار 43,620 44,620 02/04/2018
دلار USD دلار 43,600 44,600 02/04/2018
دلار USD دلار 43,590 44,590 02/04/2018
دلار USD دلار 43,580 44,580 02/04/2018
دلار USD دلار 43,560 44,560 02/04/2018
دلار USD دلار 43,550 44,550 02/04/2018
دلار USD دلار 43,550 44,550 02/04/2018
دلار USD دلار 43,590 44,590 02/04/2018
دلار USD دلار 43,790 44,790 02/04/2018
دلار USD دلار 43,770 44,770 02/04/2018
دلار USD دلار 43,930 44,930 02/04/2018
دلار USD دلار 43,910 44,910 02/04/2018
دلار USD دلار 43,900 44,900 02/04/2018
دلار USD دلار 43,920 44,920 02/04/2018
دلار USD دلار 43,890 44,890 02/04/2018
دلار USD دلار 43,940 44,940 02/04/2018
دلار USD دلار 43,920 44,920 02/04/2018
دلار USD دلار 43,890 44,890 02/04/2018
دلار USD دلار 43,900 44,900 02/04/2018
دلار USD دلار 43,880 44,880 02/04/2018
دلار USD دلار 43,880 44,880 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 43,980 44,980 02/04/2018
دلار USD دلار 47,830 48,830 02/04/2018
دلار USD دلار 47,790 48,790 02/04/2018
دلار USD دلار 47,760 48,760 02/04/2018
دلار USD دلار 47,820 48,820 02/04/2018
دلار USD دلار 47,890 48,890 02/04/2018
دلار USD دلار 48,030 49,030 02/04/2018
دلار USD دلار 9,450 10,450 02/04/2018
دلار USD دلار -998 2 02/04/2018
دلار USD دلار -996 4 02/04/2018
دلار USD دلار 109,090 110,090 02/04/2018
دلار USD دلار 110,100 111,100 02/04/2018
دلار USD دلار 117,680 118,680 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,800 125,800 02/04/2018
دلار USD دلار 124,800 125,800 02/04/2018
دلار USD دلار 124,200 125,200 02/04/2018
دلار USD دلار 114,200 115,200 02/04/2018
دلار USD دلار 114,200 115,200 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,120 117,120 02/04/2018
دلار USD دلار 115,300 116,300 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,850 129,850 02/04/2018
دلار USD دلار 128,800 129,800 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,950 129,950 02/04/2018
دلار USD دلار 142,400 143,400 02/04/2018
دلار USD دلار 143,000 144,000 02/04/2018
دلار USD دلار 146,055 147,055 02/04/2018
دلار USD دلار 153,700 154,700 02/04/2018
دلار USD دلار 164,660 165,660 02/04/2018
دلار USD دلار 147,900 148,900 02/04/2018
دلار USD دلار 144,850 145,850 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 146,000 147,000 02/04/2018
دلار USD دلار 145,000 146,000 02/04/2018
دلار USD دلار 141,000 142,000 02/04/2018
دلار USD دلار 140,000 141,000 02/04/2018
دلار USD دلار 139,000 140,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,000 137,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,000 136,000 02/04/2018
دلار USD دلار 12,500 13,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,000 136,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,000 137,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,000 136,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,500 134,500 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 142,500 143,500 02/04/2018
دلار USD دلار 145,000 146,000 02/04/2018
دلار USD دلار 144,500 145,500 02/04/2018
دلار USD دلار 142,000 143,000 02/04/2018
دلار USD دلار 141,000 142,000 02/04/2018
دلار USD دلار 139,000 140,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 145,000 146,000 02/04/2018
دلار USD دلار 144,000 145,000 02/04/2018
دلار USD دلار 144,000 145,000 02/04/2018
دلار USD دلار 144,000 145,000 02/04/2018
دلار USD دلار 142,500 143,500 02/04/2018
دلار USD دلار 142,000 143,000 02/04/2018
دلار USD دلار 142,000 143,000 02/04/2018
دلار USD دلار 141,500 142,500 02/04/2018
دلار USD دلار 140,500 141,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,500 140,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,000 137,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 122,000 123,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 124,500 125,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,500 126,500 02/04/2018
دلار USD دلار 125,500 126,500 02/04/2018
دلار USD دلار 125,500 126,500 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,000 125,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,500 121,500 02/04/2018
دلار USD دلار 120,500 121,500 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 119,500 120,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 10,950 11,950 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,800 118,800 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,800 132,800 02/04/2018
دلار USD دلار 116,500 117,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,700 116,700 02/04/2018
دلار USD دلار 115,400 116,400 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 109,500 110,500 02/04/2018
دلار USD دلار 110,000 111,000 02/04/2018
دلار USD دلار 109,500 110,500 02/04/2018
دلار USD دلار 108,800 109,800 02/04/2018
دلار USD دلار 108,100 109,100 02/04/2018
دلار USD دلار 106,500 107,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,800 113,800 02/04/2018
دلار USD دلار 112,300 113,300 02/04/2018
دلار USD دلار 112,600 113,600 02/04/2018
دلار USD دلار 112,300 113,300 02/04/2018
دلار USD دلار 112,300 113,300 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 108,900 109,900 02/04/2018
دلار USD دلار 108,400 109,400 02/04/2018
دلار USD دلار 106,500 107,500 02/04/2018
دلار USD دلار 106,000 107,000 02/04/2018
دلار USD دلار 105,000 106,000 02/04/2018
دلار USD دلار 104,000 105,000 02/04/2018
دلار USD دلار 103,000 104,000 02/04/2018
دلار USD دلار 102,200 103,200 02/04/2018
دلار USD دلار 100,000 101,000 02/04/2018
دلار USD دلار 100,900 101,900 02/04/2018
دلار USD دلار 100,850 101,850 02/04/2018
دلار USD دلار 100,350 101,350 02/04/2018
دلار USD دلار 98,950 99,950 02/04/2018
دلار USD دلار 98,800 99,800 02/04/2018
دلار USD دلار 98,500 99,500 02/04/2018
دلار USD دلار 98,900 99,900 02/04/2018
دلار USD دلار 98,700 99,700 02/04/2018
دلار USD دلار 98,400 99,400 02/04/2018
دلار USD دلار 98,400 99,400 02/04/2018
دلار USD دلار 100,000 101,000 02/04/2018
دلار USD دلار 99,000 100,000 02/04/2018
دلار USD دلار 99,500 100,500 02/04/2018
دلار USD دلار 98,900 99,900 02/04/2018
دلار USD دلار 98,900 99,900 02/04/2018
دلار USD دلار 98,700 99,700 02/04/2018
دلار USD دلار 98,900 99,900 02/04/2018
دلار USD دلار 98,900 99,900 02/04/2018
دلار USD دلار 100,000 101,000 02/04/2018
دلار USD دلار 102,950 103,950 02/04/2018
دلار USD دلار 104,000 105,000 02/04/2018
دلار USD دلار 108,000 109,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 110,900 111,900 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 108,900 109,900 02/04/2018
دلار USD دلار 107,500 108,500 02/04/2018
دلار USD دلار 106,500 107,500 02/04/2018
دلار USD دلار 104,000 105,000 02/04/2018
دلار USD دلار 103,000 104,000 02/04/2018
دلار USD دلار 102,000 103,000 02/04/2018
دلار USD دلار 105,000 106,000 02/04/2018
دلار USD دلار 107,000 108,000 02/04/2018
دلار USD دلار 106,500 107,500 02/04/2018
دلار USD دلار 106,000 107,000 02/04/2018
دلار USD دلار 107,000 108,000 02/04/2018
دلار USD دلار 107,000 108,000 02/04/2018
دلار USD دلار 106,000 107,000 02/04/2018
دلار USD دلار 105,000 106,000 02/04/2018
دلار USD دلار 104,000 105,000 02/04/2018
دلار USD دلار 103,500 104,500 02/04/2018
دلار USD دلار 105,000 106,000 02/04/2018
دلار USD دلار 104,950 105,950 02/04/2018
دلار USD دلار 104,450 105,450 02/04/2018
دلار USD دلار 106,000 107,000 02/04/2018
دلار USD دلار 108,000 109,000 02/04/2018
دلار USD دلار 107,800 108,800 02/04/2018
دلار USD دلار 107,800 108,800 02/04/2018
دلار USD دلار 110,000 111,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 109,500 110,500 02/04/2018
دلار USD دلار 108,900 109,900 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,900 115,900 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,400 115,400 02/04/2018
دلار USD دلار 114,100 115,100 02/04/2018
دلار USD دلار 114,400 115,400 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,500 117,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,900 117,900 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,900 118,900 02/04/2018
دلار USD دلار 117,400 118,400 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,500 115,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 109,000 110,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,500 117,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,300 119,300 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,400 118,400 02/04/2018
دلار USD دلار 118,600 119,600 02/04/2018
دلار USD دلار 122,000 123,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,000 122,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,500 122,500 02/04/2018
دلار USD دلار 122,600 123,600 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,700 129,700 02/04/2018
دلار USD دلار 128,700 129,700 02/04/2018
دلار USD دلار 124,000 125,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,500 134,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,500 134,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,800 128,800 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,900 130,900 02/04/2018
دلار USD دلار 129,400 130,400 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,400 129,400 02/04/2018
دلار USD دلار 127,900 128,900 02/04/2018
دلار USD دلار 127,900 128,900 02/04/2018
دلار USD دلار 127,900 128,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,900 129,900 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 135,900 136,900 02/04/2018
دلار USD دلار 140,800 141,800 02/04/2018
دلار USD دلار 139,800 140,800 02/04/2018
دلار USD دلار 139,500 140,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,000 140,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,400 137,400 02/04/2018
دلار USD دلار 136,400 137,400 02/04/2018
دلار USD دلار 135,900 136,900 02/04/2018
دلار USD دلار 135,000 136,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,500 134,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,900 136,900 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,000 136,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,800 134,800 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,700 138,700 02/04/2018
دلار USD دلار 137,200 138,200 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 140,500 141,500 02/04/2018
دلار USD دلار 140,900 141,900 02/04/2018
دلار USD دلار 140,500 141,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,500 140,500 02/04/2018
دلار USD دلار 140,500 141,500 02/04/2018
دلار USD دلار 141,500 142,500 02/04/2018
دلار USD دلار 141,500 142,500 02/04/2018
دلار USD دلار 142,500 143,500 02/04/2018
دلار USD دلار 144,000 145,000 02/04/2018
دلار USD دلار 146,000 147,000 02/04/2018
دلار USD دلار 148,000 149,000 02/04/2018
دلار USD دلار 147,000 148,000 02/04/2018
دلار USD دلار 146,500 147,500 02/04/2018
دلار USD دلار 146,500 147,500 02/04/2018
دلار USD دلار 146,000 147,000 02/04/2018
دلار USD دلار 148,500 149,500 02/04/2018
دلار USD دلار 148,900 149,900 02/04/2018
دلار USD دلار 152,500 153,500 02/04/2018
دلار USD دلار 151,800 152,800 02/04/2018
دلار USD دلار 151,500 152,500 02/04/2018
دلار USD دلار 151,400 152,400 02/04/2018
دلار USD دلار 151,200 152,200 02/04/2018
دلار USD دلار 150,000 151,000 02/04/2018
دلار USD دلار 149,000 150,000 02/04/2018
دلار USD دلار 148,500 149,500 02/04/2018
دلار USD دلار 148,000 149,000 02/04/2018
دلار USD دلار 147,800 148,800 02/04/2018
دلار USD دلار 147,500 148,500 02/04/2018
دلار USD دلار 147,000 148,000 02/04/2018
دلار USD دلار 146,000 147,000 02/04/2018
دلار USD دلار 145,500 146,500 02/04/2018
دلار USD دلار 147,500 148,500 02/04/2018
دلار USD دلار 147,500 148,500 02/04/2018
دلار USD دلار 148,000 149,000 02/04/2018
دلار USD دلار 147,500 148,500 02/04/2018
دلار USD دلار 145,500 146,500 02/04/2018
دلار USD دلار 144,500 145,500 02/04/2018
دلار USD دلار 145,500 146,500 02/04/2018
دلار USD دلار 145,000 146,000 02/04/2018
دلار USD دلار 144,000 145,000 02/04/2018
دلار USD دلار 143,000 144,000 02/04/2018
دلار USD دلار 142,500 143,500 02/04/2018
دلار USD دلار 141,500 142,500 02/04/2018
دلار USD دلار 140,500 141,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,500 140,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,800 139,800 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,000 137,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 138,500 139,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,500 140,500 02/04/2018
دلار USD دلار 139,200 140,200 02/04/2018
دلار USD دلار 138,700 139,700 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 149,000 150,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 134,000 135,000 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 132,000 133,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 131,000 132,000 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 129,000 130,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,500 126,500 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,500 125,500 02/04/2018
دلار USD دلار 124,000 125,000 02/04/2018
دلار USD دلار 123,500 124,500 02/04/2018
دلار USD دلار 123,000 124,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,500 122,500 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 119,500 120,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,500 115,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,000 122,000 02/04/2018
دلار USD دلار 122,000 123,000 02/04/2018
دلار USD دلار 123,000 124,000 02/04/2018
دلار USD دلار 122,000 123,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,000 122,000 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,000 121,000 02/04/2018
دلار USD دلار 121,000 122,000 02/04/2018
دلار USD دلار 120,500 121,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,500 120,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,500 120,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 119,000 120,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 117,500 118,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,500 117,500 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,500 116,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,500 115,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 109,000 110,000 02/04/2018
دلار USD دلار 110,000 111,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,500 115,500 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 115,000 116,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,000 112,000 02/04/2018
دلار USD دلار 123,500 124,500 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 110,500 111,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 111,500 112,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,000 113,000 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 112,500 113,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,000 114,000 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 113,500 114,500 02/04/2018
دلار USD دلار 114,000 115,000 02/04/2018
دلار USD دلار 116,000 117,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 117,000 118,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,000 119,000 02/04/2018
دلار USD دلار 118,500 119,500 02/04/2018
دلار USD دلار 119,500 120,500 02/04/2018
دلار USD دلار 122,500 123,500 02/04/2018
دلار USD دلار 121,500 122,500 02/04/2018
دلار USD دلار 123,000 124,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,500 125,500 02/04/2018
دلار USD دلار 123,000 124,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,500 125,500 02/04/2018
دلار USD دلار 124,000 125,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 129,500 130,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 134,500 135,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,000 137,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,000 138,000 02/04/2018
دلار USD دلار 138,000 139,000 02/04/2018
دلار USD دلار 137,500 138,500 02/04/2018
دلار USD دلار 136,500 137,500 02/04/2018
دلار USD دلار 135,500 136,500 02/04/2018
دلار USD دلار 133,000 134,000 02/04/2018
دلار USD دلار 132,500 133,500 02/04/2018
دلار USD دلار 131,500 132,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,500 131,500 02/04/2018
دلار USD دلار 130,000 131,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,500 129,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 125,500 126,500 02/04/2018
دلار USD دلار 125,000 126,000 02/04/2018
دلار USD دلار 124,500 125,500 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,500 127,500 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 126,000 127,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,000 128,000 02/04/2018
دلار USD دلار 128,000 129,000 02/04/2018
دلار USD دلار 127,500 128,500 02/04/2018
دلار USD دلار 128,400 129,400 02/04/2018
دلار USD دلار 128,800 129,800 02/04/2018
دلار USD دلار 128,800 129,800 02/04/2018