تشکیل پرونده برای متقاضیان حقیقی و حقوقی

یادآوری مهم

 بدینوسیله به آگاهی متقاضیان محترم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند که انجام هرگونه خدمات ارزی نقدی و حواله منوط به احراز  هویت اشخاص حقیقی و تشکیل پرونده هویتی اشخاص حقوقی در شرکت صرافی ملی ایران خواهد بود

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش فــــــرم هــــــا قابل دسترسی است

بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک ، هیچگونه تعهدی برای این شرکت ایجاد نخواهد نمود


تاریخ :