ارائه ارز مورد نیاز درمانی و دانشجویی

  • به اطلاع می رساند این صرافی به منظور برطرف نمودن بخشی از نیازهای درمانی و دانشجویان خارج از کشور؛ در قبال دریافت مدارک شناسایی و مثبته از جمله موارد ذکر شده به شرح زیر با نرخ بازار ، درحد مقدورات ، ارز بصورت اسکناس یورو ارائه می نماید: 

  1. درمانی : پیش فاکتور برآورد مرکز درمان خارج از کشور با تایید و تشخیص کتبی متخصص داخلی در داخل کشور

  2. دانشجویی: صورتحساب دانشگاه در خارج از کشور و کارت دانشجویی معتبر